Oblast ochrany životního prostředí

Oblast ochrany životního prostředí


Odpady

 • vedení průběžné evidence odpadů, zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání odpadů v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
 • zpracování provozních řádů pro zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, včetně zpracování a vyřízení žádosti k souhlasu s provozováním zařízení
 • monitoring legislativních povinností v oblasti nakládání s odpady
 • zajištění předání odpadů oprávněné osobě
 • poradenství pro hospodárné nastavení systému nakládání s odpady (shromažďování, třídění, balení, označování apod.)
 • poradenství při využívání a odstraňování odpadů

 

Ovzduší

 • vedení provozní evidence včetně výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší
 • zpracování provozních řádů k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší
 • zajištění zpracování rozptylové studie a odborného posudku z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.
 • zabezpečení autorizovaného měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb.
 • zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
 • zastupování při jednání s kontrolními orgány

 

Voda

 • zajištění monitoringu vod
 • zpracování žádosti k povolení nakládání s vodami
 • zpracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
 • zpracování Plánů opatření pro případ havárie (havarijních plánů) dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a vyhl. č. 450/2005 Sb.

 

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

 • vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení či jeho změn
 • ohlášení plánovaných změn integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.
 • vypracování roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení
 • sledování podmínek integrovaného povolení, zajištění plnění uložených opatření

 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 • vedení evidence nebezpečných chemických látek a směsí
 • registrace vyráběných chemických látek a směsí (REACH) u Evropské chemické agentury, zpracování podkladů (prezentace, dokumenty) pro školení zaměstnanců z hlediska bezpečného nakládání s chemickými látkami a směsmi

 

ADR/RID – přeprava nebezpečných věcí po silnici/po železnici

Výkon funkce bezpečnostního poradce v oblasti silniční a železniční přepravy.
Školení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, zpracování roční zprávy o přepravě nebezpečných věcí.

 

OBALY

Zpracování čtvrtletních výkazů o produkci obalů za a.s., metodika evidence obalů, komunikace s dodavateli obalů.

 

OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI (emise CO2)

Zajištění povolení k emitování emisí CO2, zpracování monitorovacího plánu pro vykazování emisí CO2, zajištění analýz vstupních paliv a materiálu emitujících CO2, správa účtu s povolenkami.

Implementace legislativních předpisů ve výše uvedených oblastech do vnitropodnikových procesů včetně zpracování vnitropodnikových norem (EMS).

Zastupování ve všech výše uvedených oblastech při jednání s KÚ MSK, ČIŽP a dalšími kontrolními orgány.   

Kontakt


Mgr. Antonín Kvak, místopředseda představenstva

mobil: +420 731 437 692
email: 

Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. je orientována na oblast výroby a distribuce energií a médií, zejména elektřiny, plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále na poskytování služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, elektroúdržby, akreditované laboratoře, ICT a na provozování drážní dopravy na vlečkách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tel. : (+420) 603 880 660

Email :

Adresa : Bezručova 1200, 735 81 Bohumín

Tato webová stránka využívá cookies pro fungování stránek a pro analytické účely. Více informací můžete získat v našich zásadách ochrany osobních údajů.